[Mục lục][MyungJong] Yêu Kẻ Cưỡng Bức Tôi (Longfic)

YÊU KẺ CƯỠNG BỨC TÔI

 

 

 

Title: In love with my Rapist

Author: lovely_ninja_monkey

Translator: Y Chi Chi

Pairing: MyungJong, WooGyu

Rating: NC17

Genre: Smut, Violence

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

Intro

☁☁☁

Chap 1 Chap 2Chap 3

☁☁☁

Chap 4Chap 5Chap 6

 

 

_ DROP _

Advertisements