[Trans fic][HoJong] Bảo Mẫu Hoya

BẢO MẪU HOYA

 

 

 

Title: Nurse Hoya

Author: Inspirits@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong

Rating: PG

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][HoJong] Bảo Mẫu Hoya”

Advertisements