[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 4)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 4)”

Advertisements

[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 3)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 3)”

[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 2)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 2)”

[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 1)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Chap 1)”

[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Intro)

NGÂY THƠ ĐẾN SỢ

 

 

 

Title: Raging Innocence

Author: in13finite@asianfanfics.com

Translator: D.ô

Pairing: MyungJong, YeolJong, HoJong, WooJong, DongJong, GyuJong

Rating: NC17

Genre: Smut, Romance

Link: here

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

FIC ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP DỊCH

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

Continue reading “[Trans fic][AllJong] Ngây Thơ Đến Sợ (Intro)”